Etický kódex bánk v ochrane spotrebiteľa

Tento etický kódex je súborom etických pravidiel slúžiacich na ochranu spotrebiteľa pri styku s bankami. Platí na území Slovenskej republiky a vzťahuje sa na všetky banky Slovenskej bankovej asociácie. Vzniknuté prípadné spory medzi bankou a klientom rieši inštitút bankového ombudsmana, ktorý tiež upravuje etický kódex. Rozhodovacia činnosť v prípade týchto sporov však náleží súdom Slovenskej republiky.