Půjčka od příbuzných: pamatujte na smlouvu. Stačí pár řádků

Půjčka od příbuzných: pamatujte na smlouvu. Stačí pár řádků

Lenka Rutteová   Publikováno 15.09.2023 Rada| Půjčky

Půjčka od příbuzných: pamatujte na smlouvu. Stačí pár řádků

Půjčit si od příbuzného, nebo vypůjčit příbuznému, na tom není nic zvláštního. Ale v duchu rčení: „Přáteli buďme, dluhy si plaťme“ byste i v případě rodinných půjček, či finanční výpomoci od známých/známým, měli sepsat smlouvu. Pro klid mezi vámi. A pro případné snazší prokazování nároku na platby. Pro připomenutí, na čem jste se vlastně dohodli.

Smlouva o půjčce v rodině je jednoduchá

Rozhodně se nebojte složitosti sepsání takové smlouvy. Občanský zákoník myslí na to, aby si smlouvu mezi přáteli a příbuznými dokázal sepsat v podstatě kdokoliv. Proto za platnou považuje každou smlouvu s podepsanými oběma stranami, kde nechybí identifikace stran smlouvy a dostatečný popis předmětu smlouvy. 

V případě financí bude stačit, když popíšete půjčenou částku, datum jejího půjčení a proces splácení: data splátek a splácené částky. Víc netřeba. Úrok z půjčky, na kterém jste se dohodli, můžete také uvést, ale nutné to není. Stačí vyčíslení jednotlivých splátek. Možná bude půjčka zdarma a s jedinou splátkou. Pak budete mít ve smlouvě jen jedno datum a částku rovnou vypůjčené sumě peněz.

A co sankce? Mohou být v soukromé smlouvě?

U peněžité zápůjčky, jak se správně nazývá půjčka v rodině nebo mezi známými, počítá Občanský zákoník i s možností nesplácení ze strany dlužníka. Jak ji řešit? Doslovně Občanský zákoník v § 2394 stanovuje toto: 

„Bylo-li ujednáno vrácení zápůjčky ve splátkách, může zapůjčitel od smlouvy odstoupit a požadovat splnění dluhu i s úroky při prodlení vydlužitele s vrácením více než dvou splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce.“

Sankce nám Občanský zákoník ve smlouvách o peněžité zápůjčce nezakazuje. Co to znamená pro nás, běžné občany? Co zákon nezakazuje, to máme povoleno. Sankce si proto do smlouvy můžete také nastavit. Ale pozor na jejich výši, aby nemohly být napadeny jako lichva. Ta je u nás trestným činem. O lichvě rozhoduje soud.

Vzor smlouvy o peněžité zápůjčce

Smlouvu o půjčce mezi příbuznými nebo známými můžete sepsat ve dvou podobách: jako sofistikovanou a podrobnou smlouvu podle tohoto vzoru, nebo jako smlouvu jasnou a jednoduchou, dostačující pro doložení faktů, na nichž jste se spolu s druhou stranou dohodli.

Jste-li pro smlouvu jednodušší, může vypadat i následovně:

Smlouva o peněžité zápůjčce

Níže uvedené smluvní strany uzavírají dne dd. mm. rrrr smlouvu o zápůjčce.

1. Smluvní strany

A: (ten, kdo peníze půjčuje - zapůjčitel)

  • jméno a příjmení 
  • datum narození
  • trvalé bydliště

B: (ten, kdo si peníze vypůjčuje vydlužitel)

  • jméno a příjmení 
  • datum narození
  • trvalé bydliště

2. Předmět smlouvy

Strana A (místo stran můžete uvádět jména osob, které smlouvu spolu sepisují) se zavazuje poskytnout straně B zápůjčku ve výši XXXX Kč. Peníze poskytne nejpozději do dd. mm. rrrr, a to na účet (číslo) / v hotovosti (dopište, kdy a kde dojde k předání hotovosti).

Strana A a strana B se dohodly na úročení zápůjčky, a to ročním úrokem XY %

Strana B se zavazuje vrátit straně A zápůjčku spolu se sjednanými úroky, nejpozději do dd. mm. rrrr. Vracení vypůjčených peněz si spolu strany A a B sjednaly v pravidelných (týdenních / měsíčních / ročních) splátkách ve výši XXX Kč. Dnem splatnosti je (například 28. den v měsíci / 30. prosinec každého roku / každý čtvrtek atp.). Splácená částka bude činit XXXX Kč, celkem jako vrácení půjčky uhradí strana B straně A částku ve výši XXXX Kč.

Smluvní strany souhlasí s obsahem smlouvy, uzavírají ji vážně a na základě své pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Místo, datum, podpisy


Myslete na to, že ve zde uvedené verzi smlouvy chybějí sankce z prodlení a dohoda ohledně zajištění případných nehrazených splátek. Záleží jen na vás, zda je do smlouvy přidáte. Ale i pokud byste nepřidali, nevadí. Automaticky máte po 3 měsících nesplácení nárok na okamžité zesplatnění a na úroky z prodlení

Spor mezi vámi by v obou případech musel řešit soud (ať si sankce nastavíte, či nikoliv). Případné nesplácení lze dotáhnout až k exekuci. Služeb Finančního arbitra tu nevyužijete, nejde totiž o úvěr spotřebitelský, k němuž jako k jedinému ze všech půjček sahá pravomoc tohoto úřadu.

Zdroje: Občanský zákoník / BusinessInfo.cz

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více