Jak vám (nejen) s půjčkou dokáže pomoci finanční arbitr?

Jak vám (nejen) s půjčkou dokáže pomoci finanční arbitr?

Jak vám (nejen) s půjčkou dokáže pomoci finanční arbitr?

Že jste se ještě nesetkali s pojmem „finanční arbitr“? Pravděpodobně jste se ještě nechystali k soudu se sporem na finančním trhu, kde byste byli v pozici spotřebitele. Kancelář finančního arbitra totiž byla zřízena jako předstupeň soudu ve finančních sporech spotřebitelů, kde se právního zastoupení spotřebitele ujímá arbitr, a to zcela zdarma. Co si pod spotřebitelskými spory na finančním trhu představit? Podívejme se podrobněji na finančního arbitra, jeho fungování, pravomoci a možnosti využití jeho služeb.

Kdo je finanční arbitr a kdo ho platí?

Na stránkách finančního arbitra ČR najdete informaci, že „finanční arbitr je státem zřízený mimosoudní orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu“. Kancelář finančního arbitra byla zřízena v roce 2002 na základě zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, s cílem pomáhat vyřešit většinu sporů spotřebitele s finančními domy v bezplatném mimosoudním řízení s tím, že s výsledkem řízení je možné se obrátit na soud.

Spotřebitelé totiž -na rozdíl od velkých finančních institucí – nemají armádu právníků, a proto se před běžnými soudy dostávají do znevýhodněné situace. Finanční arbitr je vlastně zdarma advokát a zároveň rozhodce se sílou učinit vykonatelné rozhodnutí, který zastupuje zájmy spotřebitele v oblasti sporů z:

 • platebních služeb
 • úvěrů
 • investic
 • směnárenské činnosti
 • životního pojištění
 • stavebního spoření.

Finančního arbitra smí oslovit jedině spotřebitel. Finanční instituce je povinna se řízení před finančním arbitrem účastnit. S trochou nadsázky se dá řízení u finančního arbitra nazvat soudem na zkoušku bez výdajů na právníka a poplatky za řízení.

maskot

Pro spotřebitele je v řízení před arbitrem obsažena záruka, že bude jeho případ řádně posouzen a že bude zajištěno uspokojení nároku (když řízení skončí rozhodnutím o vyplacení peněz spotřebiteli a také o pokutě, bude platba od finanční instituce vymáhána). Když arbitr neshledá požadavky spotřebitele v daném sporu jako oprávněné, vysvětlí mu proč.

Proč se vůbec obracet na finančního arbitra?

Arbitr dokáže spor nestranně posoudit a navrhne smírné řešení. Pokud na smír strany nepřistoupí, arbitr rozhodne – a jeho rozhodnutí je závazné. Nestrannost je zajištěna tím, že není placen ani jednou ze stran sporu.

Změnit rozhodnutí arbitra je možné podáním námitek, ke kterým se arbitr musí vyjádřit a rozhodnout o nich. Když ani tehdy jedna ze stran nesouhlasí, je možné se s rozhodnutím arbitra obrátit na soud, a ten celé řízení i samotný spor přezkoumá v řízení občanskoprávním.

Často však nedojde ani na jednání před samotným arbitrem, protože už fakt, že chce spotřebitel spor řešit veřejně, tedy u arbitra, mnohdy vede poskytovatele finančních služeb ke změně původního názoru – jinými se slovy se finanční instituce zalekne. Hrozí jí totiž nejen pokuta, ale též negativní publicita. Cílem celého procesu tedy není vždy získat samotné rozhodnutí arbitra, ale zkrátka přimět věřitele ke smírčímu jednání, které ve výsledku nepoškozuje ani jednu ze sporných stran.

maskot

Kde finanční arbitr zasahuje?

Hned první paragraf, odst. 1 zákona o finančním arbitrovi stanoví, že finanční arbitr je příslušný pro rozhodování sporu (spadajícího jinak do pravomoci českých soudů), jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a:

 1. poskytovatelem platebních služeb při nabízení a poskytování platebních služeb, například běžného účtu,
 2. vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,
 3. věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, zápůjčky, či obdobné spotřebitelské finanční služby,
 4. osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu,
 5. pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění,
 6. osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu,
 7. stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření,
 8. osobou poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb,
 9. osobou, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu,
 10. příjemcem jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu.

A kam finanční arbitr nemůže?

Finanční arbitr nemá možnost vstupovat do sporů, které vznikly z jiných než spotřebitelských vztahů. Například podnikatelské půjčky, pojištění pro podnikatele, firemní investování, platební služby poskytované podnikatelům a firmám atd. Finanční arbitr nemůže rozhodnut ani tehdy, nemá-li návrh na zahájení řízení veškeré náležitosti.

Tip

Nejen vzdání se práva na řešení sporu finančním arbitrem by vás mělo odradit od podnikatelské půjčky, pokud peníze nechcete na podnikání. Podívejte se i na další důvody, proč dát přednost půjčkám spotřebitelským, když jste v pozici spotřebitele, nikoliv podnikatele.

maskot

V oblasti finančních spotřebitelských sporů pak arbitr nesmí vstoupit do procesů, o kterých se již vede řízení u soudu nebo před rozhodcem, ani do těch, o kterých již soud nebo rozhodce rozhodli. Arbitr jim totiž není nadřazen.

Z toho jasně plyne, že než se obrátíte na soud, popřemýšlejte nejprve o arbitrovi. Rozhodně to vyjde levněji a hlavně: dočkáte se většinou stejného výsledku řízení jako u soudu, neboť probíhá podle velmi podobných pravidel! Omezeno má arbitr jen pole základní působnosti (rozhoduje pouze na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem o finančním arbitrovi a s tím souvisejícími zvláštními předpisy).

maskot

Pár příkladů, co lze s pomocí finančního arbitra řešit

Vzhledem k tematickému zaměření tohoto webu se podívejme, v čem může rozhodovat finanční arbitr ohledně úvěrů, stavebního spoření a životního pojištění. Podrobnosti z ostatních oblastí najdete přímo na stránkách Kanceláře finančního arbitra.

Jaké spory rozhoduje finanční arbitr v oblasti spotřebitelských úvěrů 

V této oblasti jsou rozhodovány spory ze spotřebitelského úvěru, které vzniky buď mezi spotřebitelem a poskytovatelem půjčky, anebo mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem. Pravomoc rozhodnout má arbitr, podle informací uvedených na stránkách jeho kanceláře, například v těchto sporech:

 • správnost poplatku za předčasné splacení úvěru
 • platnost odstoupení od smlouvy o úvěru nebo zprostředkovatelské smlouvy
 • posouzení úvěruschopnosti
 • zesplatnění úvěru
 • poplatky ze smlouvy o úvěru nebo zprostředkovatelské smlouvy
 • platnost smlouvy o úvěru, smluvní pokuty nebo jiného smluvního ujednání
 • určení výše závazku ze smlouvy o úvěru
 • právo na úročení úvěru ve výši diskontní sazby (po jeho uplatnění)
 • výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN)    
 • právo předčasně splatit dluh ze smlouvy o úvěru
 • poplatky ze smlouvy, smluvní pokutě nebo jiného smluvního ujednání
 • náhradu škody způsobené věřitelem nebo zprostředkovatelem 
 • způsob splácení úvěru ovlivněného pandemií COVID-19 ve smyslu zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.

Jak vysoké budou splátky? Naše úvěrová kalkulačka vám to hned prozradí!

Jaké spory rozhoduje finanční arbitr v oblasti stavebního spoření

Oblast stavebního spoření dává arbitrovi možnost rozhodovat nejen spory z již uzavřené smlouvy o stavebním spoření, ale též spory, které vzniknou v tzv. předsmluvní fázi nebo již při zprostředkování stavebního spoření. Jde samozřejmě o spory mezi spotřebitelem a stavební spořitelnou, mezi spotřebitelem a zprostředkovatelem stavebního spoření. Rozhodovány mohou být spory:

 • platnost smlouvy o stavebním spoření nebo smluvního ujednání takové smlouvy
 • platnost výpovědi nebo ukončení smlouvy o stavebním spoření
 • platnost jednostranné změny smlouvy o stavebním spoření 
 • výši poplatku účtovaného stavební spořitelnou
 • výši vyplacené státní podpory
 • náhradu škody za porušení povinností zprostředkovatele stavebního spoření.

Jaké spory rozhoduje finanční arbitr v oblasti životního pojištění

Pro životní pojištění je finančnímu arbitru vymezena pravomoc rozhodovat spory, které se týkají pojištění fyzické osoby zejména pro případ smrti, dožití se určitého věku, či například změny osobního postavení pojištěného spotřebitele. Jde o spory mezi spotřebitelem a pojistitelem nebo spotřebitelem a zprostředkovatelem pojištění. Typické jsou například spory:

 • náhradu škody způsobenou porušením povinností při sjednávání smlouvy
 • platnost pojistné smlouvy nebo jejího ujednání
 • výši odkupného.

Je potřeba hledat a platit advokáta?

Nikoliv. Roli advokáta spotřebitele hraje v případě mimosoudního řešení sporu samotný arbitr. Své služby poskytuje spotřebitelům zdarma, neb je placen státním rozpočtem. Finanční instituce‚ nebo i soukromý zprostředkovatel (pojištění, úvěru, investice, spoření) musí s finančním arbitrem jednat – a zda si k jednání najmou advokáta, či nikoliv, je čistě na jejich rozhodnutí.

Jak se podává návrh na zahájení řízení?

Samotnému podání návrhu musí předcházet pokus stran o smír. Jestliže se spotřebitel prokazatelně pokusil o řešení situace s finanční institucí, ale ta prokazatelně odmítla (nejlépe formou písemného vyjádření, i emailem, SMS), může přijít na řadu jednání skrze finančního arbitra

Návrh na zahájení řízení smí podat jedině spotřebitel. Na stránkách Kanceláře finančního arbitra je ke stáhnutí formulář, který lze vytisknout, vyplnit a poslat se všemi nutnými dokumenty doporučeně poštou, případně odeslat datovou schránkou anebo emailem (ale to pouze v případě, že máte koupený zaručený elektronický podpis – vyřizuje CzechPoint). 

K mání je i Průvodce podáním návrhu, který podání velmi usnadní. Jednak pomůže s vyplněním krok za krokem, jednak ušetří práci s odesíláním papírových příloh – pokud totiž průvodce využijete, nemusíte přílohy zasílat spolu s návrhem poštou - arbitr si přílohy (které jen vložíte elektronicky) s návrhem sám spojí. 

Návrh na zahájení řízení vždy musí obsahovat (podle § 10 zákona o finančním arbitrovi) následující informace a podklady, jinak není možné toto řízení zahájit:

 1. identifikační údaje navrhovatele a také instituce, proti které návrh směřuje
 2. doklad o tom, že instituce byla neúspěšně vyzvána k nápravě (smíru)
 3. popis sporu - co sporu předcházelo a jak probíhalo jeho řešení s institucí
 4. všechny podklady papírové i elektronické, včetně těch, které spotřebitel nemá, ale ví, že existují (označit je např. názvem, datem jejich vzniku, uvést, kdo je jejich držitelem apod.).
 5. čeho chce spotřebitel dosáhnout (např. vrácení peněz, náhradu škody, určení neplatnosti smlouvy atd., všechny peněžité nároky je nutné vyčíslit
 6. prohlášení, že navrhovatel nepodal v téže věci žalobu k soudu a že si je vědom závaznosti nálezu,
 7. plnou moc, pokud je spotřebitel zastoupen na základě plné moci,
 8. datum a podpis navrhovatele.
maskot

Možná to vypadá složitě, ale ulevit se vám může díky informaci, že jakmile arbitr zjistí, že v návrhu cokoliv chybí, požádá vás o doplnění těchto dat. Opět je vhodné za tímto účelem využít průvodce, tentokrát se jedná o Průvodce doplněním návrhu.

Jak probíhá řízení před finančním arbitrem?

Asi na tomto řízení nenajdeme nic odlišného od jiných institucí. Arbitr nejprve zkontroluje podaný návrh a vyzve k doplnění případných chybějících informací nebo podkladů. Řízení samotné má být vedeno „podle nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně, spravedlivě a bez průtahů“.

Jakmile je řízení zahájeno, vyzve arbitr finanční instituci, se kterou vedete spor, aby se k návrhu vyjádřila a předložila podklady. Vyzvat může i třetí instituce nebo osoby, je-li to pro řízení nutné. Vyzvané instituce musejí jednat do 15 dní (lze na požádání prodloužit).

Jaký je výsledek řízení před finančním arbitrem?

Až má arbitr dostatek informací, vyzve obě strany, aby se s nimi seznámily. Kde je to možné, tam pak arbitr usiluje o smírné řešení. O smíru však mohou strany sporu jednat kdykoli, dokonce i bez účasti samotného arbitra. 

Pokud se smíru nedosáhne, arbitr rozhodne formou tzv. nálezu. Lhůta pro vydání rozhodnutí je 90 dní od shromáždění všech nutných podkladů. Proti rozhodnutí lze podat námitky, následné rozhodnutí o námitkách je pak konečné.

Rozhodnutí má stejnou vykonatelnost jako rozhodnutí soudu, jinými slovy když finanční instituce dobrovolně nesplní povinnost uloženou v rozhodnutí, může spotřebitel podat návrh na exekuci (výkon rozhodnutí). Samotné rozhodnutí arbitra je samozřejmě přezkoumatelné soudem.

maskot

Co český finanční arbitr řeší nejčastěji?

Pro představu o tom, jaké spory arbitr v Česku řeší a jak rozhoduje, můžete prolistovat Sbírku rozhodnutí. Jsou v ní důležitá rozhodnutí i s popisem sporů a s důvody takovému rozhodnutí, samozřejmě bez identifikace spotřebitele – ve zveřejněných dokumentech zůstává uvedena jen finanční instituce, proti které byl spor veden.

Malé shrnutí

Kancelář finančního arbitra byla zřízena za účelem poskytnutí bezplatné pomoci všem spotřebitelům, kteří se dostali do sporu s finanční institucí, a ta odmítla spotřebiteli vyhovět. Zda bylo odmítnutí oprávněné, nebo jen z pozice domnělé síly, o tom rozhodne právě finanční arbitr, na kterého je vhodné se v takovýchto případech obrátit. 

Vždy ale musíte mít důkaz o tom, že jste se o vyřešení situace nejprve pokusili sami. Na stránkách arbitra najdete průvodce podáním návrhu, ten můžete poslat papírově, ale i elektronicky (když máte datovou schránku či koupený elektronický podpis).

Arbitr se nejprve pokusí o smír (ke kterému často opravdu dojde), ale když k němu instituce svolná není, vydá arbitr vykonatelné rozhodnutí, které je možné (po námitkách) nechat přezkoumat u soudu. Důležitá rozhodnutí jsou zveřejněna ve sbírce. Až jí budete listovat, možná vás překvapí, kolikrát již arbitr pomohl běžným lidem ve sporu i s velkými bankami nebo pojišťovnami. 

Je zkrátka potřeba se nebát využít jeho služeb, často totiž už jen zmínka o finančním arbitrovi změní názor poskytovatele finanční služby!

Český arbitr má sice méně pravomocí než s ním srovnatelné kanceláře v zemích s tradiční ekonomikou, ale i tak jeho možnosti významně přesahují postavení spotřebitele při soudním sporu s velkými finančními domy zastoupenými drahými právníky. Navíc v r. 2021 probíhá jednání o rozšíření jeho pravomocí.

maskot
Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě.
Zobrazit profil

Další články, které by Vás mohly zajímat

Půjčka na směnku

29.05.2024

Půjčky

Rychlý a snadný způsob, jak získat peníze? Půjčka na směnku vypadá lákavě, ale: rizika převálcují jakýkoliv benefit půjčky. I proto je coby osobní půjčka nezákonná

Půjčka v hotovosti na benzínce nebo trafice

23.05.2024

Půjčky

Potřebujete rychle hotovost? Zvažujete půjčku na benzínce nebo v trafice? Jde sice spolehlivý zdroj peněz, ale vybírá si svou daň. Na co dá největší pozor?

Půjčka pro dlužníky

07.05.2024

Půjčky

Konsolidace, refinancování, půjčka pro zadlužené - každá z těchto půjček pro dlužníky může být dobrým řešením, ale je důležité k ní přistupovat s rozvahou