Insolvence vs. exekuce – jak se liší a co je pro koho výhodnější?

Insolvence vs. exekuce – jak se liší a co je pro koho výhodnější?

Lenka Rutteová   Publikováno 03.03.2022 Rada| Finanční mix

Insolvence vs. exekuce – jak se liší a co je pro koho výhodnější?

Pojmy exekuce a insolvence jsou navázány na vymáhání dluhů, přesto se od sebe dost liší. Většina z nás má insolvenci spojenu s odpuštěním části dluhů a exekuci s prodejem majetku a srážkami ze mzdy. Ale to je jen malá část skutečnosti. Pojďme se na rozdíly mezi exekucí a insolvencí podívat hlouběji. Snadno z nich pak odvodíte, který institut využít, když náhodou bude potřeba (exekuci totiž můžete zadat i vy – a nemusí jít o peníze).

Exekuce – to hlavní, co potřebujeme ke srovnání s insolvencemi

Exekuce jsou určeny k vymáhání výkonu rozhodnutí, vynucuje se jimi plnění povinnosti uložené soudem. Jakmile soud o čemkoliv rozhodne, ale „odsouzený“ (resp. povinný) nedělá, co má podle rozsudku dělat, může se pravomocné rozhodnutí soudu vykonat exekucí, i přes nesouhlas povinného. 

Zdaleka se nemusí jednat jen o splácení půjček, může jít také o vystěhování, prodej majetku, vyklizení prostor apod. Exekuci si můžete vyžádat i vy – třeba když koupíte dům, ale předchozí obyvatelé se z něj odmítají vystěhovat, přestože už to dávno měli udělat.

Nejčastěji si exekuce spojujeme s vymáháním nesplácených půjček. Z tohoto pohledu jsme o exekucích napsali rozsáhlý článek s názvem „Exekuce teď mají jiná pravidla“.

 

Pro účely srovnání s insolvencemi tu však uveďme už jen několik skutečností, které se exekucí na dluhy týkají:

 • návrh na exekuci nikdy nepodává dlužník, naopak jej podává věřitel, jde proto o nedobrovolnou záležitost vyvolanou ze strany věřitele. O podaném návrhu na exekuci nemusí věřitel dlužníka nijak informovat
 • exekuce je časově neomezený proces. A vzhledem k vysokým odměnám exekutorů a možnostem poskytovatelů nasadit si dost vysoké penále, které naskakuje i během exekuce (neustále měsíc za měsícem), může exekuce trvat klidně i desítky let, nebo doživotně. Proč? Protože celkový dluh pak ani při pravidelných platbách neklesá. Naopak narůstá rychleji, než je v silách dlužníka jej splácet
 • zabavit formou exekuce jde movité věci, nemovitost, peníze na účtu, investice nebo i pravidelný příjem, i pravidelný příjem manžela/manželky – a to až do výše určené zákonem
 • exekucí se splácí komplet celý dluh, ten se navíc během trvání exekuce může měnit – navyšuje se o stále trvající penále za pozdní splácení, dále o odměny exekutorovi. Často ani nedojde na splácení jistiny, stále dokola dlužník splácí jen odměnu exekutorovi a příslušenství půjčky
 • dlužník může mít i několik souběžných exekucí (i když exekuce mobiliární – na majetek smí nově být vždy jen jedna)
 • uspokojením nároků věřitele v rámci exekuce se nijak nesnižuje nárok dalších věřitelů, takže a následná nebo souběžná exekuce z jiného dluhu (vzniklého v podobnou dobu) jím není nijak dotčena. Exekuce je individuální proces vyžádaný jedním věřitelem
 • zápis o exekuci musí z exekučního rejstříku (CEE) „zmizet“ do 15 dní od jejího ukončení.

V jaké roli je tu dlužník? V případě exekuce v dost nevýhodné. Pokud se totiž prodejem majetku a zabavením peněz na účtech neuspokojí nároky všech věřitelů, dojde na pravidelné srážky ze mzdy, které ale nemusejí na ukončení exekuce stačit – a rozjede se nikdy nekončící kolo neustálého splácení, ze kterého v podstatě není cesty ven (jedině formou oddlužení, pomocí nově zavedeného institutu marné exekuce, výjimečně skrze „milostivé léto“).Insolvence – to hlavní, co potřebujeme ke srovnání s exekucemi

I o insolvencích, které se týkají nesplácení spotřebitelských půjček, jsme napsali rozsáhlý text plný otázek a odpovědí, v němž se o jejich průběhu, pravidlech a možných scénářích dozvíte vše potřebné. Najdete je v článku nazvaném „Insolvence – jak dlouho trvá insolvence a jak vůbec probíhá?

 

V tomto článku zase budou uvedena již jen ta fakta, která poslouží k porovnání s exekucemi. Dodám ještě, že zaměřeno je zde pouze na insolvenci probíhající formou oddlužení, které se lidově říká „osobní bankrot“. Oddlužení je jednou z forem řešení úpadku, resp. jeho předejití. Ve většině případů se použije právě u fyzických osob – spotřebitelů.


Pro srovnání s exekucemi je nutné vědět o insolvencích následující:

 • návrh na oddlužení podává vždy jen dlužník – a nikdo jiný. Samozřejmě si může nechat s „papírováním“ pomoci od profesionála, ale návrh je podáván jménem dlužníka, s jeho dokumenty a podpisy. Jde proto o čistě dobrovolnou záležitost, o níž si rozhoduje pouze dlužník
 • insolvence je časově omezená. Po jejím (úspěšném) ukončení zadlužení skončí, i když celý dluh ještě nebyl doplacen. Trvat může od tří do pěti let (pokud se splácí postupně), případně třeba jen pár týdnů – a to tehdy, když se prodejem majetku splatí dostatečně velká část dluhu (z pohledu soudu). Maximem je ale vždycky pět let
 • zabavit formou insolvence lze movité věci, nemovitost, peníze na účtu, investice nebo i pravidelný příjem, i pravidelný příjem manžela/manželky – a to až do výše určené zákonem (v tomto bodě jsou exekuce a insolvence v podstatě stejné)
 • momentem zahájení insolvenčního řízení se zastavují všechny exekuce, odměny exekutorů, vymáhání inkasními agenturami, a zastavuje se i přičítání úroků z prodlení a dalších sankcí spojených se zpožděným splácením úvěru. Jakmile se insolvence zahájí (i jen jako prvotní vyhláška soudu o zahájení insolvence), zmrazí se tím všechny dluhy ve stavu, v němž k tomuto datu byly
 • při oddlužení se splácí jak samotný dluh, tak zákonem definovaná odměna insolvenčnímu správci – minimální splátka musí dosáhnout na dvounásobek správcovy odměny. Polovina se použije pro insolvenčního správce, ta druhá na splátky
 • v insolvenci se splácí nejprve jistina, splátky se mezi jednotlivé přihlášené věřitele rozdělují poměrným systémem – podle velikosti podílu na celkovém dluhu. Insolvence je hromadná záležitost – do jednoho oddlužení se zahrnují nároky všech věřitelů, kteří se přihlásí. Takže úhradou jednomu věřiteli se snižuje nárok věřitelů dalších
 • takzvané příslušenství půjčky je v pozadí, na něj přijde řada až tehdy, když se jistinu podaří splatit. To je obrovský rozdíl oproti exekucím
 • oddlužení se ukončí buď úplným splacením všech dluhů (například formou prodeje nemovitosti), nebo po pěti (třech) letech splácení soud insolvenci zakončí osvobozením od zbytku dluhů. Osvobození se týká všech dluhů vzniklých do dne zahájení insolvenčního řízení – i v případě, že do insolvence přihlášeny nebyly
 • zápis o insolvenci (viditelný pro veřejnost) přetrvává v Insolvenčním rejstříku ještě 5 let od jejího ukončení.

V jaké roli je tu dlužník? Ani tady se nejedná o nic záviděníhodného, ale je to situace se „světlem na konci tunelu“. Dlužník dostane šanci být osvobozen až od 70 % svých dluhů – a to mluvíme dokonce jen o jistině. Příslušenství půjčky může být vymazáno úplně. A věřitel může přijít dokonce o víc než 70 % jím nárokované částky – v závislosti na tom, jak velký je jeho podíl na celkovém dluhu řešeném formou insolvence.Kdy zůstat v exekuci a kdy raději sáhnout po insolvenci

Rozhodnutí je zcela závislé na situaci, ve které jste. Exekuce je sice mnohem nákladnější, ale může trvat jen krátkou dobu (jedná-li se o nižší částku). Naopak insolvence vyloženě chrání dlužníka proti přílišnému tlaku z vymáhání, ovšem s několikaletým trváním a za poměrně přísných podmínek. 

V exekuci se u takzvaných nepřednostních pohledávek sráží pouze jedna třetina z čisté mzdy nad nezabavitelné minimum. V případě insolvence se vždycky srazí dvě třetiny. Poplatky exekutorům jsou často vyšší, než je tomu v případě insolvenčních správců, na druhou stranu se delší dobu nevymožitelná exekuce ze zákona zastaví. U insolvence to možné není.

S konkrétním rozhodnutím vám mohou pomoci dluhové poradny, které nabízejí bezplatné poradenství v různých situacích a stavech (nejen) zadlužení.

Může nastat souběh insolvence a exekuce?

Z výše uvedeného je v podstatě jasné, že k takovému souběhu dojít nesmí. Insolvence má přednost před exekucí, proto se všechny probíhající exekuce mrazí zahájením insolvenčního řízení, zastavuje se i nárůst sankčních poplatků. 

Pokud by si člověk v insolvenci vzal půjčku – a z ní by vznikla nová exekuce, byla by insolvence ukončena, znovu by se navíc rozjely původní exekuce, k jejichž zastavení došlo zahájením oddlužení. Proč? Pro závažné porušení povinností dlužníka. K nim patří i závazek nadále se nezadlužovat.

Jakmile insolvenční správce odhalí jakoukoliv půjčku, kterou si dlužník během insolvence vezme, může okamžitě oddlužení ukončit. Naopak půjčka vzatá až po ukončení insolvence je v pořádku. Úvěr vám po insolvenci dokáže nabídnout i banka. Podrobnosti se dozvíte v článku o půjčce po insolvenci.

Co si odnést?

Insolvence i exekuce mohou být použity k vymáhání dluhů. Každá z nich ale trochu jiným způsobem. Zatímco exekuce je individuální a funguje plně ve prospěch věřitele a soudního exekutora, insolvence coby hromadný akt chrání (v některých případech) spíše dlužníka – i když odměna insolvenčnímu správci tím nijak dotčena není. Oddlužení má přednost před exekucí, takže zahájením insolvenčního řízení se všechny exekuce zastavují. Zastaví se i načítání sankcí z prodlení.

S rokem 2024 se plánuje sjednocení doby trvání oddlužení na 3 roky pro všechny. Zde najdete i další důležité změny v oddlužení plánované pro rok 2024.  

Zdroje: Insolvenční zákon / Exekuční řád / insolvence.justice.cz / Exekutorská komora ČR

 

 
author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více