Už rok mají exekuce jiná pravidla. Připomeňme si, co je od roku 2022 jinak

Jak se od roku 2022 změnily exekuce?

Lenka Rutteová   Publikováno 25.01.2022 Analýza| Finanční mix

Jak se od roku 2022 změnily exekuce?

Aktualizované: 9/1/2024

Exekuce se od roku 2022 dost změnily. Některé jsou (či teprve budou) státem zcela zastaveny, jiné budou probíhat s pravidly pro dlužníka vlídnějšími. Doma smí  exekutor zabavit jen luxusnější věci, za provádění srážek ze mzdy musí exekvovaný dlužník platit. V žádném případě to však neznamená, že by se exekucím šlo zcela vyhnout. Podívejte se, která pravidla byla rokem 2022 zavedena (a o kterých mnoho lidí stále ještě neví vše potřebné).

 

Jistina dostala přednost před příslušenstvím

Z peněz vymožených exekucí se nově splácí nejprve jistina, pak teprve úroky a poplatky, které bývají souhrnně označovány za příslušenství dluhu. Díky tomu se bude dlužníkům dařit splácet celý dluh rychleji. Jakmile klesá jistina, klesají i úroky a sankce. Po doplacení jistiny se růst úroku samozřejmě zastaví úplně.

 

Tip: V exekucích se od ledna změnily i částky, které se smějí nebo zabavit – o nich blíže v článku Jak velkou část příjmů sebere exekutor v roce 2024?


Zabavit půjde jen věci luxusnější, někdy dokonce vůbec žádné

Mobiliární exekuce (zabavení věcí doma či v podnikání) nově probíhají mnohem přívětivěji. Jednak se mobiliární exekuce nesmí vůbec konat, jakmile dlužník měsíčně zaplatí nejméně 1 500 Kč nad rámec zákonných srážek, jednak k zabavení nesmí dojít ani tehdy, když dluh vznikl před dosažením zletilosti, když dluží důchodce s penzí pod úrovní minimální mzdy a když dluží invalidní důchodce ve druhém a třetím stupni invalidity. 

Všem ostatním dlužníkům se smějí zabavovat jen věci luxusnější, které neodpovídají obvyklým majetkovým poměrům. Souběh mobiliárních exekucí již nesmí nastat. Zákon tuto situaci ošetřil tak, že mobiliární exekuci smí provádět jen jeden exekutor, navíc se do rejstříku exekucí začaly zapisovat informace, zda je proti dlužníku vedena mobiliární exekuce.


Za exekuce se platí i zaměstnavateli

Jakmile je nařízena exekuce formou srážek ze mzdy, je to pro zaměstnavatele práce navíc. Tuto skutečnost zohlednila současná novela soudního a exekučního řádu zavedením paušálního poplatku plynoucího od dlužníka k jeho zaměstnavateli. Poplatek činí 50 Kč. Tato částka se strhává z té třetiny, která neslouží k uspokojení přednostních pohledávek.

Marné exekuce se vymažou

Konec marných exekucí je dalším z nových kroků v oblasti vymáhání nesplácených dluhů. Marné exekuce se dělí do dvou kategorií – a to podle toho, v jaké výši byl původní dluh. První kategorii tvoří tzv. bagatelní dluhy, jejichž jistina nepřesahuje 1 500 Kč. Druhou kategorií jsou ty dluhy, kde se nepodaří vymoci ani náklady na pokrytí exekuce – rozhodnou dobou je tu šest let.


První kategorie mazání marných exekucí – tzv. bagatelní dluhy

Roky 2022 a 2023 byly ve znamení ukončování těch exekucí, které jsou dlouhodobě nevymožitelné, a jejichž původní dluh nepřesáhl 1 500 Kč. Co je dlouhodobě? V tomto případě tři roky. K nemožnosti dluhy vymoci většinou dochází proto, že dlužník je nemajetný.

Věřitelé tím ale nemusejí přijít o všechny šance na vymožení takového dluhu. Proces mohou o tři roky prodloužit. Jak? Uhrazením 500 Kč jako další zálohy na náklady exekuce. Exekutor musí věřitele informovat o záměru exekuci ukončit. Reagovat musí věřitel do 30 dnů od doručení výzvy exekutora.

Až k zastavení bagatelní exekuce opravdu dojde, exekutoři a věřitelé získají částečnou kompenzaci za vynaložené výdaje s vymáháním spojené. Konkrétně jde o: 

  • 30 % paušálních hotových výdajů exekutora (ty činí 3 500 Kč), takže exekutor prostřednictvím exekučního soudu obdrží 1 050 Kč. Je tu jen jedno omezení, uplatnit budou moci náhradu za maximálně pět exekucí na jednoho dlužníka (povinného).
  • 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství pak bude sloužit jako náhrada pro věřitele. Jestliže bylo v minulosti na jistinu již něco vymoženo, o tuto částku se kompenzace sníží. Poskytována bude formou daňové slevy, aby z této úpravy nemohl vzniknout další byznys pro ty, kdo s takovými pohledávkami obchodují, ale sídlí v daňových rájích.

Tip: Pokud se chystáte nahlédnout do rejstříku exekucí, zde je fotonávod, jak na to; krok za krokem.


Druhá kategorie mazání marných exekucí – ty, co nepokryjí ani náklady řízení

Ukončují se i další z bezvýsledně vymáhaných exekucí, které se nevyplatí dále „držet“. Jsou to ty, co po dobu šesti let nedosáhly ani základních vymáhaných částek určených na pokrytí exekučních nákladů.

Nebyla přitom zjištěna či obstavena ani žádná nemovitost – takže do budoucna nejsou vyhlídky na lepší stav procesu. Původní jistina tu musela být vyšší než 1 500 Kč. Takto zastavit je možné ty exekuce, které započaly již v roce 2017 a později.

Exekuci, která si na sebe nevydělá, může věřitel ale ještě dvakrát prodloužit, vždy o tři roky. I zde se skládá záloha 500 Kč na každé jedno prodloužení. Věřitel samozřejmě musí včas sdělit exekutorovi, že se zastavením exekuce nesouhlasí, a včas složit zálohu. I v tomto případě je o úmyslu zastavení exekuce informován přímo exekutorem.

Výjimkou je pouze ten věřitel, který se snaží vymoci peníze za výživné na nezletilé dítě, za náhradní výživné, náhradu újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání, náhradu újmy za ublížení na zdraví nebo trestným činem nebo jiný druh tzv. přednostních pohledávek. Zde se při prodloužení záloha neskládá. Dokonce se neomezuje  ani celková doba vedení exekuce.

A ještě jedno velké pozor: dlužník tu nemusí exekutorovi platit další náklady exekuce, takže všechny vymožené peníze putují opravdu jen ke svému prvotnímu účelu. To by mělo zlepšit situaci alespoň některým z těch, co čekají na náhrady, výživné a další důležité platby od dlužníka.

 

Záznam o průběhu exekuce? Nově i z ústní komunikace

Doposud musel exekutor pořizovat video jen z mobiliární exekuce. Povinnost dělat záznam z jednání se však rozšiřuje i na ústní komunikaci, aby nezůstávaly nezdokumentovány některé zákonem vyžadované informace – u nich je velmi důležité prokázat, že byly dlužníkovi sděleny a že on je vnímal (rozumí jim).

Vyřizování urychlí nedávno povolené elektronické dokumenty

Nemáme teritorialitu u exekucí, a tak se často stává, že dluh vymáhá exekutor z opačné strany republiky, než kde žije dlužník. Zde bylo vždycky náročné získat exekuční spis. Nově jej může dlužník bezplatně obdržet na datovém nosiči, přístup k němu musí mít možnost získat také jinou formou, nejlépe přes cloud, či jiné úložiště s možností vzdáleného přístupu. To poskytne nebývalou rychlost v komunikaci a ušetří spoustu poplatků. Nezřídka si totiž exekutoři za cestu za dlužníkem přes půlku ČR účtují desetitisícové náklady.

Tip: Exekuce není jedinou cestou k vymáhání dluhů, respektive pohledávek. Na trhu jsou též inkasní agentury neboli vymahači.

Změnilo se penále za neuhrazení zdravotního a sociálního pojištění 

Součástí novelizace soudního a exekučního řádu byla i změna výše penále u pojistného. Snížilo se na úroveň úroku z prodlení podle občanského zákoníku. Od ledna 2022 dělá 8 % plus repo, která je na 6,75%, celkem tedy 14,75 %.

Repo sazba se v čase mění, za výchozí pro daný půlrok se proto považuje ta, která platila první den pololetí (1. 1. a 1. 7.). Podrobněji o úrocích z prodlení se dočtete v našem článku „Kolik může poskytovatel naúčtovat, když splácíte pozdě?“

Užitečný TIP pro Vás:

Hodilo by se snížení splátky u vaší půjčky? Spočítejte si v naší kalkulačce úvěrů, o kolik budete mít měsíční splátku nižší, když si půjčku prodloužíte třeba o jeden rok.

Spočítat snížení splátek

Novela soudního a exekučního řádu

Všechny výše zmíněné novinky exekuce 2022, platné i v roce 2023, vycházejí z novelizace občanského soudního řádu a exekučního řádu, která vyšla pod číslem 286/2021 Sb. již koncem července 2021. Většina změn byla přijata s účinností od 1. 1. 2022, některé s pozdější. Dodejme, že Občanský soudní řád je zákonem č. 99/1963 Sb. a Exekuční řád pak zákonem č. 120/2001 Sb.

Zdroje: Zákon č. 286/2021 Sb. / Měšec.cz / MFČR.cz / Exekutorská komora ČR

author

Autor článku:

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě. Více