Jak na vyhlášení insolvence | Hyperfinance.cz

Jak na vyhlášení insolvence

Jak na vyhlášení insolvence

Insolvence je způsob řešení úpadku fyzické nebo i právnické osoby. V tomto textu se zaměříme ale jen na oddlužení jako jeden z druhů insolvence. Lidově se často označuje i jako osobní bankrot. Oddlužení se nejčastěji použije pro řešení nekontrolovatelného předlužení spotřebitele. Jak se dá insolvence vyhlásit?

 

Proč insolvence a jak se liší od exekuce?

Smyslem oddlužení je nechat dlužníka splatit alespoň část dluhu bez jeho dalšího navyšování o sankční poplatky a odměny exekutorům. Dodejme, že během exekuce se sankce za pozdní splácení a též odměny exekutorovi neustále přičítají, a tak se celkový dluh může během exekuce navyšovat až donekonečna. Insolvence dělá této praktice přítrž a dluhy zmrazí ve stavu, ve kterém byly ke dni zahájení řízení o insolvenci. 

Dalším rozdílům mezi insolvencí a exekucí jsme se věnovali v článku Insolvence vs. exekuce, kde najdete i ostatní důležitá fakta.

maskot

Co je insolvence a jak probíhá, jaká má pravidla?

Otázka insolvencí je velmi široká. Stěžejní záležitosti insolvenčního řízení a samotného oddlužení upravuje Insolvenční zákon vydaný pod číslem. 182/2006 Sb. Podrobně jsme se celému procesu osobního bankrotu věnovali v článku Insolvence – jak dlouho trvá insolvence a jak vůbec probíhá?, kde formou otázek a odpovědí najdete všechny důležité informace spojené s průběhem insolvence, jejími pravidly, nároky věřitelů na splacení dluhů a také s následky případného porušení povinností dlužníka.

Otázku žádosti dlužníka o vyhlášení insolvence jsme však ponechali na samostatný článek. Podívejme se nyní jak vyhlásit insolvenci, co k tomu potřebujete a jak se do samotného procesu vůbec pustit.

Kdo může podat návrh na zahájení insolvenčního řízení?

Insolvenční řízení, vedené v podobě oddlužení, se může začít vést na základě návrhu podaného dlužníkem, fyzickou osobou. Návrh se doručuje na krajský soud v tom kraji, kde má dlužník trvalé bydliště.

Nikdo jiný není oprávněn podat za dlužníka tento návrh (§ 389 odst. 3 Insolvenčního zákona). Samozřejmě může dlužník k podání tohoto návrhu využít služeb advokáta, notáře, soudního exekutora, nebo specializované neziskové organizace, která poskytuje služby v oblasti osobního bankrotu zcela zdarma. Tyto neziskovky se většinou nazývají Poradny při finanční tísni, či podobným názvem. A než se s nimi dohodnete na poskytnutí služby, ověřte si, že bude opravdu zdarma.

O insolvenci lze požádat v souvislosti s velkými zděděnými dluhy. Podívejte se, co se stane s půjčkami, když jejich dlužník zemře.

Co je potřeba k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení?

Nejprve ten správný formulář. Vydává ho Ministerstvo spravedlnosti a je ke stažení kdykoliv zdarma. Najdete jej pod názvem „Návrh na povolení oddlužení“. Počítat musíte s tím, že jakmile formulář se žádostí o oddlužení na soud podáte, neprodleně bude tato informace zanesena do veřejně přístupného seznamu s názvem Insolvenční rejstřík.

Do formuláře s návrhem na povolení oddlužení je nutno vyplnit tyto náležitosti, aby byl považován za úplný a soud se jím začal zabývat:

 • jméno dlužníka a označení osob oprávněných za něho jednat (kdo pomáhá s vytvořením návrhu),
 • údaje o vašich očekávaných příjmech v následujících 12 měsících,
 • údaje o vývoji vašich příjmů za posledních 12 měsíců,
 • návrh způsobu oddlužení, se kterým vám poradí ten, skrze jehož služby návrh na oddlužení podáte. Anebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší (v tomto případě vybere až soud),
 • lze přiložit žádost o povolení nižších než zákonem stanovených splátek – ale jen v případě, že dlužník žádá o insolvenci v podobě splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty,
 • pokud máte spoludlužníka nebo ručitele, i oni musejí návrh podepsat, to se týká také manžela či manželky, pokud se jedná o dluhy společné. V řízení pak jsou osoby považovány za jednoho dlužníka a vystupují v postavení nerozlučných společníků,
 • úřední ověření všech podpisů

Pokud byste v návrhu přece jen něco vynechali nebo uvedli nesprávně, je soud povinen vás požádat o doplnění údajů v předem stanovené lhůtě. Proto neignorujte dopisy, které vám přicházejí doporučeně, zejména ty do vlastních rukou. Jestliže máte datovou schránku, nastavte si notifikace, anebo do ní denně nahlížejte.  

 

K návrhu na zahájení insolvenčního řízení je nutno doložit tyto dokumenty

Ke všemu, co je v návrhu na povolení oddlužení vyplněno, musejí být doloženy i (nejlépe) originální dokumenty a výpisy. Týkají se zejména předpokládaných příjmů v budoucnu a současného majetku. Proto si připravte následující potvrzení, výpisy informace:

 • seznam majetku a závazků. Nebo pokud už insolvenční řízení probíhalo, tak doložit změny od posledního záznamu v rejstříku,
 • dokumenty s potvrzeními o údajích o vašich příjmech za posledních 12 měsíců (příjmy vypíšete do žádosti, tady je nutné je doložit – například v podobě potvrzení zaměstnavatele o příjmu),
 • někdy věřitel souhlasí i s nižší mírou splacení dluhů, než je zákonem požadovaných 30 %. Pokud opravdu souhlasí, musíte jeho písemný souhlas také doložit. Uvést se v tomto případě musí i nejnižší věřitelem tolerovaná hodnota plnění,
 • čestné prohlášení dlužníka, že byl při sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení, že v oddlužení bude řádně platit pohledávky svých věřitelů, že vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k jejich plnému uspokojení, že bude plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto zákona a z rozhodnutí o schválení oddlužení a že bude přiznávat veškeré své příjmy v plné výši.

 

Kam podat návrh na zahájení insolvenčního řízení?

Vždy pouze a jedině k místně příslušnému insolvenčnímu soudu, což je v tomto případě krajský soud sídlící v tom (starém) kraji, kde máte trvalé bydliště.

Advokátům a soukromým osobám specializujícím se na oddlužení je nutné za podání návrhu zaplatit 4 – 6 tisíc korun. Neziskové organizace, které mají potřebnou státní akreditaci, nabídnou tuto službu zcela zdarma, díky čemuž se neprohlubuje finanční tíseň.

 

Kdy vám soud oddlužení neschválí?

Soud může mít spousty námitek k vašemu požádání o vyhlášení osobního bankrotu. A to bohužel i tehdy, když zjistí, že nebudete schopní splácet alespoň 2 178 Kč měsíčně - z toho je odměna insolvenčnímu správci 1 089 Kč a ta stejná částka pak ještě na umoření dluhů. Ve výjimečných případech smí soud udělat výjimku, ta se týká i oddlužení formou splátkového kalendáře a zpeněžení majetkové podstaty dlužníka.

Jaké jsou další důvody k zamítnutí žádosti o oddlužení? Podle legislativy jde zejména o následující:

 • když je evidentně sledován nepoctivý záměr, třeba když už jednu insolvenci máte,
 • když lze předpokládat, že dlužník nebude schopen splácet v plné výši ani pohledávky vyžadované insolvenčním zákonem,
 • jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení
 • jestliže v posledních 10 letech před podáním insolvenčního návrhu bylo dlužníku přiznáno oddlužení, ale neproběhlo řádně z důvodu nedostatečného splácení - ve zvláštních případech lze však udělat výjimku,
 • jestliže v posledních 5 letech před podáním insolvenčního návrhu byl jiný návrh dlužníka na insolvenci zamítnut z důvodu, že je jím sledován nepoctivý záměr, nebo jestliže bylo schválené oddlužení zrušeno – ve zvláštních případech lze však udělat výjimku 
 • jestliže v posledních 3 měsících před podáním insolvenčního návrhu vzal dlužník svůj předchozí návrh na povolení oddlužení zpět – ve zvláštních případech lze však udělat výjimku.

Proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení oddlužení může podat odvolání pouze dlužník (opět s možností využití pomoci od akreditovaného odborníka). 

Soud může oddlužení také zrušit – a to ze zákonem vyjmenovaných důvodů. Které to jsou, se dozvíte v článku Insolvence – jak dlouho trvá insolvence a jak vůbec probíhá?. Jestliže vás zajímá, jak je to s případnou půjčkou po insolvenci, i jí se ve zmíněném článku věnujeme. 

Požadavky na poctivé jednání dlužníka se od ledna 2024 ještě zpřísňují. Vedle nepoctivého záměru se v rámci insolvence nesmí například stát, že by dlužník bezdůvodně snižoval svůj pravidelný příjem nebo riskoval ztrátu příjmu či svého majetku. Detailně popsané tyto a další změny v insolvenci od ledna 2024 najdete popsané v tomto článku.

Závěrem

Podat návrh na povolení oddlužení (na vyhlášení insolvence) smí jen sám dlužník. Je to ale trošku náročnější proces. Proto smí dlužník využít pomoci akreditovaných profesionálů, jako jsou advokáti, notáři nebo neziskové organizace v podobě Poradny při finanční tísni, které s podáním návrhu (jako jediné) pomohou zdarma.

Podání návrhu na oddlužení je zákonem přesně popsaný proces, s jasně danými náležitostmi a povinnými přílohami. Stanoven je i kompetentní soud – a tím je soud krajský v kraji trvalého bydliště dlužníka (nikdy věřitele). Pokud něco v návrhu na o´povolení oddlužení bude chybět, soud vyzve dlužníka k doplnění. Jestliže vás zajímá, jak je to s případnou půjčkou po insolvenci, přečtěte si o ní v článku prozaicky nazvaném: Půjčka po insolvenci.“

Zdroje:  insolvence.justice.cz / Insolvenční zákon

 
Lenka Rutteová

Lenka Rutteová

Vystudovala Ekonomicko správní fakultu Univerzity Pardubice a doktorské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě.
Zobrazit profil

Mohlo by vás zajímat

Co se stane s půjčkami, když dlužník zemře?

08.07.2024

Půjčky

Co se stane s dluhy po smrti? Zdědí je rodina, nebo zmizí? A jak se chránit před finančními problémy? Odpovědi možná překvapí. Všechny je najdete uvnitř

Půjčka na složenku

29.06.2024

Půjčky

Půjčka na složenku je druhem hotovostní půjčky. Peníze si vyzvednete z poštovní poukázky, kterou vám zašle poskytovatel úvěru. Prozkoumejte detaily půjčky

Půjčka na směnku

29.05.2024

Půjčky

Rychlý a snadný způsob, jak získat peníze? Půjčka na směnku vypadá lákavě, ale: rizika převálcují jakýkoliv benefit půjčky. I proto je coby osobní půjčka nezákonná